2%

Vážení obchodní partneri,

blíži sa termín podávania daňového priznania, preto by sme Vás chceli osloviť s prosbou o poskytnutie 2% daní pre neziskovú organizáciu RegioEnergy Východ, n.o.

Nezisková organizácia RegioEnergy Východ, n.o. vznikla dňa 24.10.2016 zápisom do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného Okresným úradom Prešov podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z .z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Zakladateľmi neziskovej organizácie sú fyzické osoby, ktoré majú záujmovo veľmi blízko k environmentálnej a energetickej problematike a nie sú im ľahostajné veci verejné.

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti regionálneho rozvoja a podpory zamestnanosti, v oblasti úspor nákladov v energetike, v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva, v oblasti rozvoja a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt ako aj v oblasti výskumu, vývoja a prenosu inovácií do praxe s cieľom rozvíjať domácu ale aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom projektov vo vedeckých oblastiach, organizovaných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií a vedeckých podujatí, výstav, publikačnej a poradenskej činnosti, aktívne prispievať k budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti.

Nezisková organizácia sa vo svojej činnosti zameriava na riešenie a zlepšovanie občianskej informovanosti, participácie v oblasti energetickej politiky, ktorá je súčasťou verejnej environmentálnej politiky. Zámerom neziskovej organizácie je šíriť vedomosti, nové formy, metódy a smart riešenia do energetickej politiky orgánov verejnej sféry (samosprávy), ale aj podnikov a občanov prostredníctvom zapojenia MNO a občianskeho sektora do procesu tvorby a optimalizácie verejných politík. Hlavným cieľom projektu je posilnením inštitucionálnych kapacít MNO, vytvorením multisektorového partnerstva a zvýšením občianskej informovanosti a participácie zvýšiť efektívnosť výkonu verejnej politiky v oblasti inovatívnych a smart riešení energetických úspor.

V roku 2020 má RegioEnergy Východ, n.o. možnosť získať 2% zo zaplatených daní fyzických a právnických osôb.

Preto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste svoje 2% nenechali prepadnúť v prospech štátu, ale aj takýmto spôsobom prispeli k ochrane životného prostredia a pokúsili sa s nami pomôcť našej modrej planéte.

Dve percentá z dane je možné poukázať pre právnické osoby do 31.03.2020 spolu so svojím daňovým priznaním. Fyzické osoby môžu 2% z dane poukázať do 30.04.2020.

Za všetky príspevky Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.